Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

I. ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия (ОУ) или условията на ползване на poliven-emag.com, които уреждат правилата за използването на poliven-emag.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

II. ДАННИ 

1. „Аква инженеринг груп“ ООД е дружество със седалище: гр. София, п.к. 1582, ж.к.”Дружба”, бл.410, вх. Б, ет.2, ап.37 и адрес на управление: гр. София, п.к. 1619, бул. Цар Борис ІІІ № 275, офис 2, с ЕИК 200684397 и данъчен номер BG 200684397.

2. „Аква инженеринг груп“ ООД администрира електронния магазин poliven-emag, под формата на сайта www.poliven-emag.com, наричан за краткост „Онлайн магазин за поливна техника“(ОМПТ).

3. Можете да се свържете с „Аква инженеринг груп“ ООД на посочения по-горе адрес, на телефон +359 885 83 56 60.

III.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

А) Получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „Аква инженеринг груп“ ООД (по електронен път, телефона и др.) и което е заявило създаването и използването на „Профил“.

Б) Се е регистрирало на ОМПТ и което чрез завършването на процеса на създаване на „Моят профил“ е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията ОУ в ОМПТ.

В) След създаването на свой профил на ОМПТ, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през ОМПТ за електронна търговия на „Аква инженеринг груп“ ООД .

2 Продавач – „Аква инженеринг груп“ ООД

3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.poliven-emag.com и неговите поддомейни

4. ОМПТ – Сайта

5. „Моят профил“ – раздел от ОМПТ, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на купувача да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и историята на някои от действията му в ОМПТ (поръчки, фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в профила, да е вярна, пълна и актуална.

6. „Любими продукти“ – раздел в профила, който позволява на клиента да създаде свои списъци от продукти или услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки.

7. „Моята количка“ – секция в профила, която позволява на клиента да добавя продукти или услуги, които желае да закупи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

8. „Моите поръчки“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Аква инженеринг груп“ ООД и клиента, чрез който същият заявява на продавача, през ОМПТ, желанието си за купуване на продукти или услуги от ОМПТ.

9. Продукт или услуга – всяка стока или услуга, находящи се на ОМПТ, включително продукти и услуги, споменати в „Моите поръчки“, които се предоставят от продавача в резултат на сключен договор.

10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и клиента за покупко-продажба на продукти или услуги през ОМПТ, въз основа на и неразделна част от който са настоящите ОУ за ползване на ОМПТ.

11.Съдържание

• цялата информация на ОМПТ, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на клиента към „Аква инженеринг груп“ ООД, изпратено посредством електронни средства или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на сътрудник на „Аква инженеринг груп“ ООД на клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

12. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща и др.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно промоции, информация относно продуктите или услугите, добавени в секцията “Моята количка” или в секцията “Любими продукти”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

13. Спецификации – всички характеристики и описания на продуктите или услугите, така както са посочени в описанието им.

14. „Продажна цена“ представява стойността на продуктите или услугите, обявена и искана от продавача, ясно индикирана съответно за клиента/купувача. Продавачът може да посочи отчетливо, по ясен начин стойността на сумата и разликата между продажната цена и промоционалната цена. Продажната цена на продуктите или услугите е образувана самостоятелно от продавача на база на официалните ценова листи за съответната година на доставчиците. Единствената цел на тази информация е да подпомогне клиента/купувача в решението му да закупи продуктите или услугите. Клиентът/купувачът разбира, че по-малко отчетливото маркиране на тази информация няма да доведе до объркване и че решението да се закупят продуктите или услугите на „продажна“ цена е ясно.

15. „Промоционална цена“ представлява цена с включена търговска отстъпка, обявена от продавача на продуктите или услугите.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОУ на „Аква инженеринг груп“ ООД обвързват всички клиенти/купувачи на ОМПТ.

2. Всяко използване на ОМПТ означава, че сте се запознали внимателно с ОУ за използването й, и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3. „Аква инженеринг груп“ ООД си запазва правото да актуализира и изменя ОУ на ОМПТ периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който ОМПТ функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът ОУ може да се противопостави на клиентите от момента, в който е публикуван на ОМПТ. В случай на промяна ние публикуваме на ОМПТ актуалната версия на ОУ, поради което моля периодично да проверявате съдържанието на настоящите ОУ. Към всяка сделка през ОМПТ се прилагат ОУ, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между продавача и клиента.

4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОУ за ползване на ОМПТ се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

5. „Аква инженеринг груп“ ООД поддържа точността на информацията, представена в ОМПТ. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Аква инженеринг груп“ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „Аква инженеринг груп“ ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

7. Всички продукти, включително тези в намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ОМПТ.

8. ОМПТ може да съдържа линкове към други сайтове. „Аква инженеринг груп“ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Клиентът/купувачът заявява желанието си да поръча и закупи продукт или услуга през ОМПТ като направи поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от сътрудник на „Аква инженеринг груп“ ООД от негово име.

2. „Аква инженеринг груп“ ООД изпраща уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Аква инженеринг груп“ ООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3. Затова продавачът има правото да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Аква инженеринг груп“ ООД уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена за продукта или услугата.

4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща на уведомление, че поръчката е приета и може да бъде предоставена. Тава съобщение ще съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде информиран от куриерската фирма за точната дата на доставка.

5. Договорът за покупко-продажба, сключен между продавача и клиента, се състои от настоящите ОУ и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента. Гаранционна карта за продукт с такава изискуемост ще го придружава, или ще бъде изпратена на електронната поща на съответния клиент, като тя ще бъде издадена от продавача.

VI. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до ОМПТ с цел регистрация на поръчка е позволен за всеки клиент.

2. „Аква инженеринг груп“ ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните методи на плащане, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „Аква инженеринг груп“ ООД. При това положение право на клиента е да се обърне към „Аква инженеринг груп“ ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи „Аква инженеринг груп“ ООД не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

3. Комуникацията с продавача може да се осъществи на посочените на ОМПТ адреси в раздел „Контакти – връзка с нас”.

4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, „Аква инженеринг груп“ ООД си запзва правото да изисква от клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове с цел защита на публикуваната информация в ОМПТ.

5. „Аква инженеринг груп“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за предлаганите продукти или услуги.

6. Всички цени на предлаганите продукти или услуги на ОМПТ са крайни, обявени в български лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквания по закон.

7. В случай на плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на клиента/купувача.

8. При избран от клиента/купувача начин на плащане по направена поръчка: „наложен платеж“ при доставка на поръчка по договор сключен онлайн от разстояние, приеман от „Аква инженеринг груп“ ООД, същата начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от „Аква инженеринг груп“ ООД, като за плащания по отношение на тях се прилагат условията, определени от съответната куриерска фирма. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от „Аква инженеринг груп“ ООД. 

9. Всички изображения, поместени на ОМПТ имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганите продукти или услуги, а не да ги представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на продуктите или услугите в ОМПТ (изображения, видео, мултимедийни презентации и др.) да не отговарят на външния вид на съответния продукт или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

VII.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез ОМПТ без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VIII.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието описано в раздел „Определения“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове или мултимедийно съдържание на ОМПТ, са изключителна собственост на „Аква инженеринг груп“ ООД.

2. „Аква инженеринг груп“ ООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с ОМПТ, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

3. Нищо в сключения между „Аква инженеринг груп“ ООД и клиента/купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Аква инженеринг груп“ ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на ОМПТ или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за ОМПТ съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „Аква инженеринг груп“ ООД върху съдържанието. Клиентът/купувачът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане, изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на „Аква инженеринг груп“ ООД.

4. Клиентът/купувачът може да копира, прехвърля и използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от тези ОУ.

5. Клиентът/купувачът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Аква инженеринг груп“ ООД за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Аква инженеринг груп“ ООД и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Аква инженеринг груп“ ООД, която има право да потърси отговорност на клиента за това.

6. Простото изпращане до клиента/купувача на съдържание или части от него от страна на „Аква инженеринг груп“ ООД няма да се счита за съгласие от страна на „Аква инженеринг груп“ ООД да позволи на клиента/купувача да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „Аква инженеринг груп“ ООД.

7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите ОУ или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Аква инженеринг груп“ ООД.

IX.ПОРЪЧКА

1. Клиентът/купувачът може да прави поръчки на ОМПТ чрез добавянето на желаните продукти или услуги в „Моята количка“ за покупки, следвайки указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

2. Всеки добавен в „Моята количка“ продукт или услуга може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на продукт или услуга в „Моята количка“, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на продукта или услугата.

3. Приемайки поръчката „Аква инженеринг груп“ ООД потвърждава доставката на съответния брой от съответния продукт в регистрираната поръчка. При липса на наличности от въпросния продукт, той ще бъде допълнително потвърден или отказан в зависимост от сроковете на доставка от производителя. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното приемане и потвърждаване.

4. Клиентът/купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Аква инженеринг груп“ ООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5. С изпращането на поръчката клиентът/купувачът разрешава на „Аква инженеринг груп“ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор от разстояние.

6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента/купувача поръчка, за което следва да уведоми клиента/купувача. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

1) осъществяване на парична трансакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

2) предоставените от клиента/купувача данни в ОМПТ са непълни или грешни.

7. Клиентът/купувачът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на закупения продукт от клиента/купувача. Същият може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с „Аква инженеринг груп“ ООД на посочените в ОМПТ телефони. Клиентът/купувачът може да върне продукта(-ите) и като попълни формуляр за връщане приет от продавача. В този случай, куриер, изпратен от „Аква инженеринг груп“ ООД, ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента/купувача. Всяко връщане на продукт, закупен от „Аква инженеринг груп“ ООД, за който не е попълнен формуляр е за сметка на клиента/купувача. 

8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по договора сключен от разстояние, от който клиентът/купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от клиента/купувача, че последният е върнал съответния продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента/купувача като се използва същото платежно средство, използвано от клиента/купувача при първоначалната трансакция, освен ако клиентът/купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам продуктите, което от двете събития настъпи по-рано.

10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на продуктите имат клиентите/купувачите по отношение на продуктите предлагани от  „Аква инженеринг груп“ ООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел продукт, опаковката само на единя продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

11.Със създаването на „профил“, клиентът/купувачът има възможност да използва раздел, наречен „Любими продукти“ в който може да създава списъци.

X.ПРОДУКТИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Клиентът/купувачът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

a) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

b) при доставка на продукти или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

c) при доставка на продукти, изработени по поръчка на клиента/купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

d) при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

e) при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

XI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Клиентът/купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Аква инженеринг груп“ ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:

1) поддържане на „профила“ на клиента/купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти/купувачи по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им;

2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл;

2. Клиентът/купувачът се съгласява да предостави на „Аква инженеринг груп“ ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка с ОМПТ, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през ОМПТ. „Аква инженеринг груп“ ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът/купувачът изрично се съгласява, че „Аква инженеринг груп“ ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът/купувачът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с ОМПТ или действията/бездействията, които клиентът/купувачът е осъществил през или във връзка с ОМПТ. „Аква инженеринг груп“ ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

3. С предоставянето на свои данни на „Аква инженеринг груп“ ООД (включително електронен адрес) клиентът/купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват от „Аква инженеринг груп“ ООД и куриерски фирми, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

XII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/БЮЛЕТИН

1. Клиентът/купувачът може да се абонира и изрази съгласието си за получаване на търговски съобщения/бюлетин.

2. Клиентът/купувачът може да се откаже от съгласието си, дадено на продавача за получаване на търговски съобщения/бюлетин, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с продавача.

3. Отказът за получаване на търговски съобщения/бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

4. След добавянето на продукти или услуги в следната секция в „профила“:

1) „Моите поръчки“, продавачът ще уведомява клиента/купувача/дистрибутора:

•Промяна на цената на продуктите или услугите в секцията „Моите поръчки“

•Наличието на продукти в секцията „Моите поръчки“

2) „Любими продукти“, продавачът ще уведомява клиента/купувача/дистрибутора относно:

• Промяна на цената на продуктите или услугите, добавени в секцията „Любими продукти“

• Наличност на Стоки

XIII.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

1. Цените на продуктите или услугите, обявени в ОМПТ са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от „Аква инженеринг груп“ ООД на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.

3. Клиентът/купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Продавачът ще издаде на клиента/купувача фактура за поръчаните и доставени продукти или предоставени услуги въз основа на инфомацията, предоставена от клиента/купувача.

5. „Аква инженеринг груп“ ООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът/купувачът си е закупил продукт или услуга, предлагана на ОМПТ от „Аква инженеринг груп“ ООД. Клиентът/купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането и на електронната поща на клиента/купувача. 

6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът/купувачът/дистрибуторът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в „профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

7. Клиентът/купувачът/дистрибуторът ще разполага със запис на издадените му от „Аква инженеринг груп“ ООД фактури в складовата програма на продавача, като може да ги поиска по всяко време от „Аква инженеринг груп“ ООД.

XIV.ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени продукти чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента/купувача/дистрибутора, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента/купувача. Доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

3. (1) „Аква инженеринг груп“ ООД ще извършва доставката на продуктите и предоставянето на услугите само на територията на България.

 

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от „Аква инженеринг груп“ ООД се намират на инфо страницата на ОМПТ.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания продукт(-и) се постави в количката.

XV. ГАРАНЦИИ

1. Продавачът предлага всички продукти на ОМПТ с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории продукти, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

2. По отношение на продуктите продадени и доставени от „Аква инженеринг груп“ ООД, гаранционните карти се издават от продавача.

3. Гаранционните карти, издадени от „Аква инженеринг груп“ ООД, ще се изпращат на клиента/купувача в електронен формат на посочения и-мейл адрес.

4. Клиентът/купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в „профила“ си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционна карта.

5. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на клиента/купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

XVI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. Собствеността на продуктите се прехвърля от продавача с предаването им на клиента/купувача/дистрибутора, след извършване на плащане от негова страна. Предаването на продукта ще се удостоверява с подписа на клиента/купувача/дистрибутора на транспортния документ, предоставен от куриера.

XVII. РЕКЛАМАЦИИ И ОПЛАКВАНИЯ

1. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупен продукт или услуга, клиентите/купувачите/дистрибуторите имат на разположение формуляр за оплаквания. Всеки клиент/купувач/дистрибутор може да направи своята рекламация като попълни формуляра за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

 

XVIII.ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента/купувача/дистрибутора вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XIX.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от тези ОУ и може да видите на инфо панела на ОМПТ.

XX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от тези ОУ и може да видите на инфо панела на ОМПТ.

XXI.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XXII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите ОУ, клиентът/купувачът/дистрибуторът разбира и се съгласява, че „Аква инженеринг груп“ ООД може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на ОУ, на друго дружество или трето лице. Евентуалните спорове, възникнали между „Аква инженеринг груп“ ООД и клиенти/купувачи/дистрибутори, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно.

2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за раздено събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци.

3. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)